اظهارنامه مالیاتی چیست

اظهارنامه مالیاتی چیست، بر اساس قانون و روش مصوب الزامی است که تمامی افراد حقیقی و حقوقی که مشمول مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزوده هستند، اظهارنامه مالیاتی خود را ثبت و ارائه دهند.

اصل بهای تمام شده تاریخی

اصل بهای تمام شده تاریخی، براساس این اصل حسابداری، تمامی رویدادهای مالی به بهای تمام شده در تاریخ وقوع ثبت در صورت های مالی درج می شوند و در صورتی که ارزش آنها بیشتر شود، این افزایش ثبت نخواهد شد.

استهلاک در حسابداری

استهلاک در حسابداری، دارایی های ثابت سازمان بر اثر گذشت زمان و یا فرسودگی، ارزش اولیه خود را از دست می دهند.

اشتباهات رایج در حسابداری

اشتباهات رایج در حسابداری، تمامی صورت های مالی که توسط حسابداران و مسئولین مالی ارائه می شود لازم است از هر گونه اشتباه و خطا مبرا باشد.

ارزش دفتری چیست

ارزش دفتری چیست؟، چنانچه حقوق صاحبان سهام را بر تعداد سهام آن تقسیم کنیم ارزش دفتری به دست می آید، در صورتی که شرکتی منحل شود بعد از اینکه تمام بدهی های یک شرکت پرداخت شد