گزارش های مدیریتی

گزارش های مدیریتی ، گزارش های مدیریتی اگر به درستی تنظیم گردند می توانند به تصمیم گیری بهتر و سریع تر مدیران کسب و کار نموده و آن ها را به سمت پیش برد اهداف هدایت کند.

حسابداری کشاورزی و دامداری

حسابداری کشاورزی و دامداری ، با گسترش روز افزون ساختارهای بخش کشاورزی و دامداری، نیاز به اطلاعات مالی جامع و کامل این صنعت نیز رو به افزایش است.

تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی ، در روند تعدیلات سنواتی، اقلام سنوات قبل که در ابتدای دوره در تعدیل سود و زیان انباشته منظور شده به اقلامی محدود می شوند که از تغییر در شیوه حساداری و اصلاح خطا و اشتباه ناشی گردد.

آموزش حسابداری و تفکیک هزینه

آموزش حسابداری و تفکیک هزینه ، تفکیک هزینه یکی از وظایف مهم حسابداران می باشد. چرا که به منظور رشد و ترقی مالی سازمان لازم است چندین اصل رعایت شود

تحلیل صورت های مالی حسابداری

تحلیل صورت های مالی حسابداری ، صورت های مالی حسابداری سه ویژگی یک شرکت تجاری و یا بنگاه اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می دهد. این سه ویژگی عبارت است