آموزش حسابداری یک شرکت خاص  ، حسابدارى ، اصول اصلى قسمت اطلاع رسانی مالى و اقتصادى آن جامعه محسوب می شود . بدون شک عمل به این عملیات ، وقتی عملی می شود که حسابداران به کلیه عوامل حسابدارى و هدف های آن واقف باشند .

به همین دلیل با دقت به کم بودن در قسمت دوره های حسابدارى ، معلمین دست به کار شدند تا دوره موجود را در چارچوب حسابدارى شرکت ها با پیگیری بر جنبه هاى کاربردى مطالب و طبق شرایط محیطى کارکرد آن و به ویژه ، قانون تجارت و شرح هر کدام از مبحث ها ، با ذکر مثال های پی در پی ، برای دانش پذیران عزیز قرار دهند در پایان هر درس ، مقدرای سوال و حل تمرین همراه است که حل آن ها ، توانایی و مهارت هنرجویان را افزایش می دهد که با دقت به چگونگی موجود در جامعه و اصول های اساسى در نحوه حسابدارى شرکت هاى تضمینی وتقریبی طبق مالیات و دیگر قانون های موجود در کشور و از آنجا که توسعه و پىشرفت اقتصاد جهانی کاربرد شرکت هاى تضمینی و تقریبی را به شرکت کم کرده است ، مولمین دست به کار شدند تا قمت هایی از حسابدارى شرکت هاى تضمینی را که در مواقع محیطی کشور مورد اجرا مى باشد تحویل دهد .

گاهی اوقات برای یک حسابدارموقعیت شغلی به وجود می آید که بعد از قبول این پیشنهاد به مشکلاتی دچار می شود ، برای مثال حسابدار پیمانکاری که کار حسابدار بازرگانی را قبول کرده ویا حسابدار شرکت بازرگانی که حسابداری شرکت تولیدی یا پیمانکاری را قبول کرده و یا همینطور حسابدار شرکت خدماتی که امور شرکت حسابداری برای امور اسنادی را پذیرفته و یا یک سازمان کار خود را افزایش داده که در این صورت مهارت ها و اطلاعات حسابدار، کافی نیست و احتیاج به کمک به یک مشاور مالی و مالیاتی حرفه ای دارد .