تحلیل صورت های مالی حسابداری

تحلیل صورت های مالی حسابداری ، صورت های مالی حسابداری سه ویژگی یک شرکت تجاری و یا بنگاه اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می دهد. این سه ویژگی عبارت است

ازمیزان نقدینگی، میزان سوددهی و قدرت پرداخت دیون می باشد. این سه ویژگی هر کدام جایگاه ویژه خود را دارند.


ابزارهای تحلیل صورت های مالی


تحلیل افقی: در یک بازه زمانی انواعی از داده های صورت های مالی، با هدف افزایش و یا کاهش داده طی دوره، مورد ارزیابی قرار می گیرند که به آن تحلیل روند می گویند.
تحلیل عمودی: داده های مربوط به اقلام صورت های مالی با یک درصد نسبت به یک مقدار مبنا ارزیابی می شوند.
تحلیل نسبت ها: در این حالت، ارتباط بین داده های صورت های مالی بیان می شود، که این ارتباط به صورت نرخ و یا یک نسبت ساده بیان می شود. در تحلیل صورت های مالی اساسی، نسبت ها را در ارزیابی نقدینگی و سودآوری و قدرت پرداخت دیون می توان به کار گرفت.


چگونگی تحلیل صورت های مالی


تحلیل مقایسه ای: برای به دست آوردن اطلاعاتی در این مورد که آیا یک میزان وجه نقد که در ترازنامه ثبت شده است در طول سال افزایش داشته و یا این مقدار برای نیازهای شرکت کافی بوده یا نه از تحلیل مقایسه ای استفاده می شود. برای به دست آوردن چنین اطلاعاتی باید مقادیر وجه نقد با سیار داده های صورت های مالی مقایسه شوند.
مبنای مقایسه درون شرکتی: در این حالت، روابط مالی و یا یک قلم مالی داخل سازمان برای سال آینده یا سالهای پیشین مقایسه می شود. بر این مبنا روابط مالی در یک سازمان با همان روابط مالی در یک یا چند سازمان دیگر مقایسه می شود. این مقایسه بین شرکت ها در تعیین موقعیت سازمان به لحاظ رقابتی کارساز است.
میانگین صنعت: بر این اساس، روابط مالی با میانگین صنعت مقایسه خواهند شد.
مبنای بین شرکتی: بر این اساس، روابط مالی با همان قلم در یک یا چند سازمان موردمقایسه قرار می گیرند.


نتیجه پایانی


هدف از تحلیل صورت های مالی ارزیابی اطلاعات مالی سازمان به صورت کوتاه ترین و واضح ترین روش برای تمامی اعضای داخلی و خارجی سازمان می باشد.