تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی ، در روند تعدیلات سنواتی، اقلام سنوات قبل که در ابتدای دوره در تعدیل سود و زیان انباشته منظور شده به اقلامی محدود می شوند که از تغییر در شیوه حساداری و اصلاح خطا و اشتباه ناشی گردد.

بدین منظور برای تعدیلات سنوات باید مانده سود و زیان ابتدای دوره اصلاح شده و در صورت های مالی ثبت شوند. در ضمن در یادداشت های توضیحی اقلام مقایسه ای که در صورت های مالی به طور مجدد ارائه شده باید، افشا گردند.


تغییر در رویه حسابداری


برای اینکه صورت های مالی برای عمل مقایسه، در تمامی دوره های مالی، مناسب باشند لازم است ثبات رویه در نحوه عمل حسابداری اجرا شود و رویه های حسابداری نباید در جریان تغییر قرار بگیرند. مگر اینکه رویه جدید ارجحیت بالایی بر رویه قدیمی داشته باشد و یا استانداردهای حسابداری بر اساس قوانین تغییر کرده باشند. گاهی معامله ای به لحاظ امنیت با معاملات قبلی متفاوت است در این حالت اتخاذ روش جدید یا تعدیل روش موجود به عنوان تغییر رویه حسابداری محسوب نخواهد شد.


اصلاح اشتباه


گاهی در دوره جاری، حسابدار با اشتباهاتی در دوره های مالی قبلی مواجه می شود. این اشتباهات ممکن است ناشی از خطاهای ریاضی و یا خطا در رویه های حسابداری و غیره باشد. در این صور اصلاح اشتباهات در صورت کم اهمیت بودن در سود و زیان خالص دوره جاری منظور می شود. اما در صورتی که این اشتباهات اهمیت بالایی داشته باشند نباید در سود و زیان سال آینده منظور شوند، بلکه لازم است ارقام صورت های مالی دوباره ارائه شوند، در این صورت مانده افتتاحیه سود و زیان انباشته نیز تعدیل می شود. اصلاح اشتباهات در تعدیلات سنواتی به عنوان آخرین قلم در صورت سود و زیان کل منعکس خواهند شد.


نتیجه پایانی


در حسابداری از تعدیلات حسابداری به عنوان سند اصلاحی استفاده می شود. با استفاده از تعدیلات سنواتی می توان ادعا کرد که ثبت حسابداری زده شده مربوط به این دوره نیست و به دوره های قبلی مربوط می شود.