استهلاک در حسابداری

استهلاک در حسابداری، دارایی های ثابت سازمان بر اثر گذشت زمان و یا فرسودگی، ارزش اولیه خود را از دست می دهند.

ارزش دفتری چیست

ارزش دفتری چیست؟، چنانچه حقوق صاحبان سهام را بر تعداد سهام آن تقسیم کنیم ارزش دفتری به دست می آید، در صورتی که شرکتی منحل شود بعد از اینکه تمام بدهی های یک شرکت پرداخت شد